+32(0)52 38 05 06 kantoor@allscaff.be

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN All-Scaff bvba - aanpassing van 26/09/2017 

Toepassing 

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de co-contractant, hierna genoemd klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. 

2. Door het enkele feit van de aankoop, bestellingen of verhuring erkent de klant kennis te hebben genomen van onderhevige voorwaarden en verbindt hij zich tot de aanvaarding ervan. 

 

Studies, offertes en overeenkomsten 

Onder “constructies” worden zowel buizensteigers als tribunes of podia bedoeld. 

3. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven geldig gedurende de termijn die erop vermeld staat. Indien er geen termijn vermeld staat, is de offerte geldig gedurende 7 kalenderdagen. De definitieve bestelbon dient uiterlijk 7 kalenderdagen voor de start van de montage in het bezit te zijn van All-Scaff. Indien dit niet het geval is, behoudt het bedrijf zich het recht voor om de bestelling te weigeren. 

4. Indien het Btw-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. 

5. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen. 

6. Een prijsherziening is mogelijk volgens de formule uit de bouwnijverheid op het moment van de offerte. 

7. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, en berekeningsnota’s blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele eigendom. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden door de klant, noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk misbruik en All-Scaff behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen; Deze bedraagt minimaal 10 % van de offerte. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven. 

 

Leveringen en uitvoering van de werken 

8. De leveringstermijnen zijn enkel indicatief. Indien er een vertraging is in de levering, zal de klant geen schadevergoeding kunnen vorderen, noch elders gelijkaardige goederen of diensten aankopen voor rekening van All-Scaff bvba. 

9. De goederen worden op eigen risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Verticaal transport is steeds ten laste van de klant, tenzij anders vermeld. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend. 

10. Na plaatsing van de goederen gaat het risico over op de klant. De klant verbindt zich ertoe om de nodige verzekeringen af te sluiten i.v.m. schade aan onze materialen door accident, werkzaamheden, ongeval of stormweer. 

11. De niet-geïncorporeerde verkochte goederen blijven wel eigendom van de aannemer zolang de factuur met betrekking tot deze goederen niet werd betaald. 

 

De verhuurde goederen blijven steeds eigendom van All-Scaff. 

12. Water, elektriciteit en verwarming zijn te voorzien door de klant. 

13. De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden en afgewerkt te worden om de normale uitvoering van de werken op een veilige manier te maken. 

14. De gevallen van overmacht, zoals algemene of gedeeltelijke staking, lock-out, brand, overstroming of andere ongunstige weersomstandigheden en alle andere onvoorziene gebeurtenissen die voor All-Scaff het naleven van haar verplichtingen onmogelijk maken, ontslaat All-Scaff van het nakomen van deze verplichtingen. 

15. De verhuurovereenkomsten vangen aan bij levering van het materiaal op de werf (= 1e dag van de montage). Zij eindigen wanneer de constructie ter démontage ter beschikking wordt gesteld door de klant. De huur loopt door tijdens de démontage. 

 

Oplevering, waarborg en aansprakelijkheid 

16. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na levering geen bemerkingen aangetekend worden over gemaakt aan All-Scaff, elke levering, elke herstelling of elke verhuring definitief wordt aanvaard. De goederen waarover een klacht werd geformuleerd, moeten onaangeroerd blijven. Geen enkele klacht zal aanvaard worden nadat de goederen werden bewerkt, behandeld of door derden hersteld. De klant heeft de bewaarplicht. 

17. All-Scaff is niet aansprakelijk voor de schade ontstaan door verborgen gebreken of het gebruik van het gehuurde goed. All-Scaff is geen specialist in de stabiliteit van gebouwen. De berekening van de stabiliteit van gebouwen behoort niet tot de activiteiten van All-Scaff. Enkel de sterkte van de door All-Scaff geplaatste constructies wordt gewaarborgd, overeenkomstig de in de offerte opgegeven belasting. De berekening is gebaseerd op een statische belasting. 

 

Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen 

18. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, wanneer laatste zijn verplichtingen niet nakomt, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties, verhoogd met een schadevergoeding van 20 % van de 

 

overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10 % van de overeengekomen prijs. De aannemer behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10 % op de nog niet uitgevoerde werken. 

19. Eventuele wissels of elk ander middel van betaling, of bijkomende afspraken omtrent de betaling brengen geen schuldvernieuwing mee of doen geen afbreuk aan de andere bedongen verkoopsvoorwaarden. 

20. Wanneer de factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt All-Scaff zich het recht toe voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur wordt betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding voor vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze vertraging schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden. 

 

 

Desgevallend kan de aannemer het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in art.19. 

21. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan 8 % per maand. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande 

 

ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 % van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50, en dit in toepassing van artikel 1229 van het Burgerlijk Wetboek. 

22. De klant van zijn kant kan, behoudens hetgeen uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden werd geregeld, voor het overige ongehinderd aanspraak maken op de gemeenrechtelijke schadevergoeding. Voor de niet-tijdige uitvoering wordt een forfaitaire schadevergoeding voorzien van € 10 per dag, met een maximum van 10 % van de aannemingsprijs. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques of andere betalingsmodaliteiten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. 

 

Bijzondere verplichtingen van de klant bij verhuur 

23. In het geval van een ongeval dient de klant All-Scaff bvba onmiddellijk op de hoogte te brengen. 

24. Behoudens dringende veiligheidsveranderingen mag geen enkele wijziging aangebracht worden aan de constructies voor de vaststellingen van de afgevaardigde van All-Scaff. 

25. Tijdens de huurperiode kan zonder voorafgaande waarschuwing de betrokken constructie gecontroleerd worden door de afgevaardigde van All-Scaff. 

26. De materiaaltransporten zijn vergezeld van een verzendingslijst welke door de klant dienen getekend te worden en gelden als enig bewijs voor afrekening van een eventueel tekort aan materiaal na de verhuurperiode. 

27. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het beschadigen, ontbreken, verliezen of verdwijnen van materiaal, om welke reden dan ook. Dit met inbegrip van diefstal en brand en zonder dat de klant op overmacht zal kunnen beroepen. Deze verantwoordelijkheid geldt vanaf het lossen van het materiaal tot het opladen ervan. 

28. Wanneer de klant openbaar terrein gebruikt om de constructies op te plaatsen, zijn alle huur en andere kosten, en taksen ten laste van de klant. Bovendien dient de klant tegen de aanvang van de montagewerken in het bezit te zijn van alle vereiste administratieve vergunningen. De eventuele gevolgen van de ontstentenis van dergelijke vergunningen zijn voor rekening van de klant. Ook de signalisatie en naleving van de plaatselijke politieverordeningen zijn ten laste van de klant. 

29. Indien de klant de intentie heeft om enige bekleding aan te brengen aan de constructie, dan dient de klant hier voorafgaande toestemming te vragen aan All-Scaff en dient er aangegeven worden waaruit deze bekleding zal bestaan (zeilen, houten panelen, plastic, etc.). Bij verwacht stormweer is de klant verplicht om de aanwezige zeilen open te maken of te verwijderen zodat er geen windzeil kan gevormd worden. 

30. Bij het bouwen op daken van derden, dient de klant in het bezit te zijn van een getekende verklaring van toelating der werken van de eigenaar van het gebouw. 

31. Behoudens andersluidende overeenkomst mag de klant het gehuurde materiaal in geen geval geheel of gedeeltelijk afstaan, uitlenen of onderverhuren aan derden. 

32. Indien de constructies worden gemonteerd op terrassen of daken, moet de klant alle vereiste maatregelen ter bescherming en ter versterking daarvan nemen. All-Scaff wijst alle verantwoordelijkheid van de hand met betrekking tot de schade die in dit verband zou ontstaan. 

33. Indien de constructie wordt opgericht in de buurt van een lichtreclame, moet deze door de klant worden verwijderd of tenminste doelmatig worden afgeschermd. Alle verantwoordelijkheid bij eventuele beschadigingen van dergelijke inrichtingen wordt van de hand gewezen. Alle elektrische leidingen in de buurt van de constructies moeten doeltreffend worden afgeschermd en geïsoleerd. De elektrische stroom dient te worden onderbroken tijdens de montage –en démontagewerkzaamheden; Alle voornoemde veiligheidsmaatregelen zijn voor rekening van de klant, ook wanneer een werknemer van All-Scaff het slachtoffer is. Dit geldt ook voor koepels en ramen, deze dienen te worden afgeschermd door de klant. 

34. Op bouwwerven is de klant gehouden het personeel van All-Scaff kosteloos gebruik te laten maken van de bouwwerfinrichtingen (ziekenboeg, kleedkamers, wasplaatsen, toiletten, refters, etc.) en het bouwwerfmateriaal (kranen, goederenliften, etc.). 

35. De klant is gehouden een stockageplaats voor het materiaal te voorzien aan de basis van de constructies. Tevens zorgt de klant voor een parkeerruimte voor de vrachtwagen, vlakbij de montageplaats en dit zowel bij montage, hermontage als démontage. De klant is eveneens verplicht te zorgen voor het nivelleren en het vrijmaken van hindernissen van de montageplaats. 

36. Voorafgaand aan de démontage van de constructies, dient de klant de constructie te reinigen derwijze dat er zich geen stof, steengruis of andere voorwerpen op of in de constructies bevinden. Wanneer zich schade zou voordoen doordat deze voorwerpen vallen bij démontage, is All-Scaff hier niet verantwoordelijk voor. Het opvullen van boorgaten na démontage is voor rekening van de klant. 

37. De constructie dienen zich bij de démontage in dezelfde toestand en vorm te bevinden als onmiddellijk na de montage. Indien dit niet zo blijkt te zijn, dan worden de kosten voor het in de oorspronkelijke toestand brengen, afzonderlijk in rekening gebracht. 

 

Betaling 

38. Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar op de vervaldag op de zetel van All-Scaff. 

39. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven werden betwist. 

40. Indien de klant facturatiebonnen of receptiebonnen eist op basis waarvan onze facturen worden opgemaakt, dan verbindt de klant er zich toe om onze schriftelijke aanvraag tot facturatiebon binnen de 5 werkdagen, te rekenen vanaf ontvangst, na te zien en goedkeuring dan wel opmerkingen over te maken. Reageert de klant niet binnen deze termijn van 5 werkdagen, dan wordt hij geacht de facturatiebon impliciet te hebben goedgekeurd. Op dat ogenblik behouden wij ons het recht voor om de factuur op te sturen zonder facturatiebon, waarbij het ontbreken van de facturatiebon geen reden kan zijn tot protest van de desbetreffende factuur. 

 

Bevoegdheid 

41. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd. 

42. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.